منو
صفحه اصلي
متون عمومي
منو
ورود

آمار و اطلاعات کتابخانه های عمومی استان زنجان

 
ردیف شاخص مشارکتی تحت پوشش کل
1 تعداد کتابخانه 19 77 96
2 زیر بنا 4526 30219 34745
3 موجودی کتاب(نسخه) 254658 1083753 1338411
4 متوسط امانت ماهانه 15632 64369 80001
5 اعضاء فعال 21306 62104 83410