بيشتر
با هدف ترویج کتابخوانی صورت گرفت؛ برگزاری نشست های کتاب‌خوان در کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان نشست های کتابخوان برگزار می کند.
هشتمین نشست کتاب‌خوان کتابخانه عمومی سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی با معرفی 4 اثر


سومین نشست کتابخوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی الهیه با معرفی 5 اثرهفتمین نشست کتابخوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی بصیرت با معرفی 2 اثربرگزاری نشست کتابخوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی علامه حلی با معرفی 3 اثر


نشست کتابخوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی سعدی با معرفی 3 اثر


نشست کتابخوان ویژه کودکان توسط کتابخانه عمومی مهدوی با معرفی 4 اثر


سومین نشست کتابخوان مدرسه ای تو.سط کتابخانه عمومی اندیشه قره بوته با معرفی 4 اثر


نشست کتابخوان مدرسه توسط کتابخانه عمومی تربیت با معرفی 3 اثر


نشست کتابخوان کتابخانه عمومی بصیرت با معرفی 2 اثر
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 1269