منو
صفحه اصلي
متون عمومي
منو
ورود

آمار و اطلاعات کتابخانه های عمومی استان زنجان

 
ردیف شاخص مشارکتی تحت پوشش کل
1 تعداد کتابخانه 19 77 96
2 زیر بنا 4526 30219 34745
3 موجودی کتاب(نسخه) 255488 1094814 1349302
4 متوسط امانت ماهانه 14686 67800 82486
5 اعضاء فعال 19495 62243 81738