منو
صفحه اصلي
متون عمومي
منو
ورود

آمار و اطلاعات کتابخانه های عمومی استان زنجان

 
ردیف شاخص مشارکتی تحت پوشش کل
1 تعداد کتابخانه 19 77 96
2 زیر بنا 4776 30504 35280
3 موجودی کتاب(نسخه) 236382 1057200 1293582
4 متوسط امانت ماهانه 18922 64074 82996
5 اعضاء فعال 20743 58735 79478