فهرست

گزارش تصويری

ایستگاه نقاشی و قصه گویی توسط کتابرسان پیک دانایی شهرستان زنجان

کتابرسان پیک دانایی شهرستان زنجان در روزهای برگزاری سی و سومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با استقرار در اماکن عمومی به معرفی دستاوردهای نهاد کتابخانه های عمومی و برپایی ایستگاه نقاشی، قصه گویی، عضویت رایگان و ... پرداخت.