صفحه اصلي
تصوير ها
متون عمومي
منو اشيا عمودي
ورود
1391/7/25 سه‌شنبه
قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور:
 
لایحه شماره ۳۶۳۰۲/۲۵۸۸۲ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱دولت در مورد تأسیس و نحوه اداره کتابخانه­های عمومی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ۱۷/۱۲/۱۳۸۲مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبانرسیده است.
 
ماده۱ : تأسیس، ساخت، تجهیز و بازسازی،توسعه، مدیریت، نظارت و سایر امور کتابخانه­های عمومی در سراسر کشور به موجب این قانون انجام می­شود.
ماده ۲ : به منظور ایفای وظایف مندرج دراین قانون، هیأت امنای کتابخانه­های عمومی کشور با ترکیب زیر تشکیل می­گردد:
الف) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیأت امنا)؛
ب) رئیس شورای عالی استان­ها ؛
ج) معاون ذیربط از سازمان مدیریت وبرنامه­ریزی کشور؛
د) یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر؛
رئیس کتابخانه ملی ایران ؛
و) پنج نفر از صاحب نظران و شخصیت­های علمی فرهنگی کشور که حداقل دو نفر آنان را بانوان تشکیل دهند به پیشنهاد وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می­شوند که یک نفر ازآنان به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیرکل هیأت امنا مسؤلیت اداره امور دبیرخانه را به عهده خواهد داشت.
ماده ۳  : وظایف و اختیارات هیأت امنای کتابخانه­های عمومی کشور به شرح زیر می­باشد:
الف) برنامه­ریزی به منظور تأسیس، ساخت،تجهیز و توسعه و نظارت بر فعالیت کتابخانه­های عمومی کشور؛
ب) تصویب دستورالعمل­های لازم برای حمایت ونظارت بر ارائه خدمات کتابخانه­های عمومی بخش خصوصی؛
ج) بررسی گزارش­ها در خصوص وضعیت کتابخانه­های عمومی کشور و اتخاذ تصمیمات لازم؛
د) بررسی و تصویب بخشنامه­ها ودستورالعمل­های مورد نیاز در زمینه­های اداری، مالی، جذب و نگهداری نیروی انسانی،امور مربوط به اخذ درآمدها و کمک­ها و نحوه هزینه کردن، تأمین کتاب و سایر منابعکتابخانه­ای و تجهیزات، مبادلات با سایر مراکز فرهنگی و کتابخانه­ها، عضوگیری،امانت دادن کتاب، تشکیل انجمن­های کتابخانه­های عمومی استان، شهرستان، بخش، شهر وروستا و هدایت فعالیت­های آنها
تعیین معیارها و سرانه­های مربوط به امور مختلف کتابخانه­های عمومی و شاخص­های لازم برای درجه­بندی آنها؛
و) بررسی و توصیف شرح وظایف، تشکیلات،ساختار، نحوه تأمین نیروی انسانی، ضوابط و مقررات مورد نیاز برای امور مالی و اداری دبیرخانه هیأت امنا و سایر موارد مرتبط با مأموریت­های آن؛
ز) برنامه­ریزی برای استفاده از امکانات کتابخانه­ها در زمینه فعالیت­های فرهنگی و هنری؛
ح) برنامه­ریزی برای استفاده نابینایان ازامکانات کتابخانه­های عمومی.
تبصره : کلیه مصوبات هیأت امنای کتابخانه­های عمومی کشور با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای اعتبار بوده واز طریق دبیرکل هیأت مذکور ابلاغ می­شود.
ماده ۴ : به منظور حسن اجرای وظایف مندرجدر ماده (۳) این قانون، تهیه گزارش­های مورد نیاز از وضعیت کتابخانه­ها، اتخاذروش­های هماهنگ و استاندارد، تهیه طرح­ها و برنامه­های لازم براساس سیاست­های مصوب هیأت امنا و نظارت و پیگیری مصوبات، دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه­های عمومی کشورزیر نظر رئیس هیأت امنا تشکیل می­گردد.
تبصره : دبیرکل مسؤلیت اداره کلیه اموردبیرخانه و اجرای وظایف مندرج در این قانون و تهیه گزارش­های مورد نیاز از وضعیت کتابخانه­ها، اتخاذ روش­های هماهنگ و استاندارد، تهیه طرح­ها و برنامه­های لازم براساس سیاست­های مصوب هیأت امنا و نظارت و پیگیری مصوبات را برعهده دارد.
ماده ۵ : منابع مالی برای اداره اموردبیرخانه هیأت امنا انجمن­ها و کتابخانه­های عمومی به شرح زیر است:
الف) کمک­های دولت در بودجه سالیانه وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی؛
ب) درآمدهای حاصله موضوع ماده (۶) این قانون؛
ج) هدایا و کمک­های مردمی سازمان­ها،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و مجامع بین­المللی؛
د) موقوفات؛
درآمدهای اختصاصی انجمن­هاو کتابخانه­های عمومی از محل انجام فعالیت­های فرهنگی آموزشی مرتبط و دریافت حق عضویت.
تبصره : دولت می­تواند اعتبارات تخصیصی خودرا برای نیل به حداقل سرانه­ها و معیارهای قابل قبول در بودجه­های سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش­بینی نماید.
ماده ۶  : شهرداری­ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد (۵/۰%) از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه­ها در اختیارانجمن­های کتابخانه­های عمومی شهر مربوطه قرار دهند.
ماده ۷ : به منظور تشکیل انجمن­های کتابخانه­های عمومی استان و ایجاد هماهنگی و بررسی و پیشنهاد برنامه و بودجه،عملکرد و تراز مالی سالانه آنها به هیأت امنا و نیز حل و فصل مسائل و مشکلات انجمن­های مذکور، انجمن کتابخانه­های عمومی استان با ترکیب زیر تشکیل می­شود:
الف) استاندار (رئیس انجمن استان) ؛
ب) مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان(دبیر انجمن) ؛
ج) رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ؛
د) رئیس سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان؛
رئیس شورای اسلامی استان ؛
و) چهار نفر از شخصیت­های حقیقی یا حقوقی که حداقل یک نفر آنان از بانوان باشد به پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب رئیس انجمن طبق دستورالعمل هیأت امنا .
ماده ۸ : ترکیب اعضای شهرستان به شرح زیرمی­باشد:
الف) فرماندار (رئیس انجمن) ؛
ب) رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان (دبیر انجمن) ؛
ج) شهردار شهر مرکز شهرستان ؛
د) رئیس شورای اسلامی شهرستان ؛
پنج نفر از اشخاص حقیقی وحقوقی که حداقل یک نفر آنان از بانوان باشد به پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب رئیس انجمن طبق دستورالعمل هیأت امنا .
ماده ۹ : وظایف انجمن کتابخانه­های عمومی شهرستان عبارتند از:
الف) مطالعه، بررسی و تدوین برنامه و بودجه سالانه جاری و عمرانی کتابخانه­های تحت پوشش و ارائه آن به انجمن استان ؛
ب) همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وسایر دستگاههای دولتی در زمینه ساخت، تجهیز، تکمیل و بازسازی کتابخانه­ها
ج) جذب، نگهداری و انجام سایر امور اداریمربوط به نیروی انسانی شاغل در کتابخانه­های تحت پوشش ؛
د) تشویق به اهدای زمین، کتاب و سایرکمک­های نقدی و غیرنقدی به کتابخانه­ها ؛ افتتاح حساب مخصوص در یکی از بانک­های دولتی در محل، برای نگهداری وجوه حاصل شده از محل کمک­ها و درآمدها ؛
و) تهیه و نگهداری دفاتر قانونی و انجام امور دریافت و پرداخت و امور مالی و واریز کمک­های نقدی و تقویم و نگهداری کمک­های غیرنقدی ؛
ز) تهیه و ارسال گزارش عملکرد و ترازمالی سالانه انجمن در پایان هر سال جهت بررسی به انجمن کتابخانه­های عمومی استان.
ماده  ۱۰  : انجمن کتابخانه­های عمومی استان با تصویب هیأت امنا می­تواند در بخش­ها، شهرها و روستاهایی که دارای شرایط لازم هستند نسبت به تشکیل انجمن کتابخانه­های عمومی بخش، شهر و روستا اقدام نماید.
تبصره : وظایف انجمن­های کتابخانه­های عمومی بخش، شهر و روستا در چارچوب وظایف انجمن کتابخانه­های عمومی شهرستان و ترکیب انجمن­های مذکور با لحاظ نوع اعضای انجمن کتابخانه­های عمومی شهرستان به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت امنا می­رسد.
ماده ۱۱ : تکلیف مالکیت اموال منقول وغیرمنقول دولتی کتابخانه­های عمومی و امور اداری، مالی و استخدامی آنها درآیین­نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، لکن کمک­ها و منابع نقدی و غیرنقدی اهدایی اختصاص داده شده به انجمن در حکم دارایی و اموال انجمن محسوب و در چارچوب ضوابط مصوب هیأت امنای کتابخانه­های عمومی کشور و طبق نظر اهدا­کننده استفاده وهزینه می­شود.
تبصره ۱ : کتابخانه­های عمومی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از استقلال مالی برخوردار بوده و هیأت امنای انجمن­ها ودبیرخانه­های آنها از ارکان آن محسوب می­شوند.
تبصره ۲ : کتابخانه ملی، کتابخانه­هایآستان قدس رضوی(ع) ، حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت عبدالعظیم (ع) ، احمد بن موسی (ع) ، کتابخانه آیت­الله العظمی مرعشی نجفی و کتابخانه مجلس شورای اسلامی تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود و کتابخانه­های وقفی تابع وقفنامه می­باشند.
تبصره ۳ : کتابخانه­های خصوصی اشخاص که باحفظ مالکیت خود و بدون وقف نمودن، آن را مورد استفاده عمومی قرار داده یا خواهندداد از شمول حکم این ماده خارج است.
ماده ۱۲ : شهرداری­ها می­توانند مقدارمناسب از اراضی متعلق به خود را برای ساختمان کتابخانه­های عمومی براساس طرح­های توسعه شهری به صورت بلاعوض در اختیار انجمن کتابخانه­ها قرار دهند. مؤسسات وشرکت­های دولتی یا وابسته به دولت نیز مجازند زمین و ابنیه مورد نیاز را برای ساختن کتابخانه عمومی به صورت بلاعوض واگذار نمایند.
تبصره : وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است فضاهای مورد نیاز کتابخانه­های عمومی را که براساس معیارهای مذکور در بند (ه)ماده (۳) این قانون تعیین می­شود در طرح­های توسعه منظور نموده ومشاورین طرف قرارداد خود را ملزم به رعایت آنها نماید.
ماده ۱۳: نحوه رسمیت یافتن جلسات و حدنصاب آرا لازم برای اخذ تصمیمات هیأت امنا و انجمن­های کتابخانه­های عمومی استان،شهرستان، بخش، شهر و روستا در آیین­نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۱۴ : آیین­نامه اجرایی این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵ : قانون تأسیس کتابخانه عمومی درتمام شهرها مصوب ۲/۱۰/۱۳۴۴ و اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقررات مغایر با اینقانون لغو می­گردد.
 
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/12/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیدهاست.
 
 
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 10077/1 مورخ 25/4/1383 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (14) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه­های عمومی کشور (مصوب 1382)  آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
ماده1- عبارات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوطه به کار می روند :
الف– قانون: قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی _ مصوب1382.
ب– هیئت امنا : هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور.
ج– انجمن استان : انجمن کتابخانه های عمومی استان.
د- انجمن شهرستان : انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان.
ﻫ- انجمن شهر : انجمن کتابخانه های عمومی شهر.
ماده2- کتابخانه­های عمومی، نهادی فرهنگی است که با مجموعه­ای منظم از منابع مکتوب و مضبوط در اشکال مختلف به منظور برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی، علمی، پژوهشی، آموزشی، تفریحی و غنی­سازی اوقات فراغت عموم افراد جامعه قطع نظر از سن، نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت، زبان یا موقعیت اجتماعی آنها، به ارایه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی می­پردازد.
ماده٣ کتابخانه های عمومی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای ارکان زیر است :
الف– هیئت امنا.
ب– انجمن ها.
ج– دبیرخانه ها.
ماده۴ جلسات عادی هیئت امنا هر سه ماه یک بار با دعوت رسمی دبیرکل هیئت امنا تشکیل می­شود.
تبصره١- جلسات فوق­العاده بنا به ضرورت و تشخیص رییس هیئت امنا یا به پیشنهاد دبیرکل یا سه نفر از اعضای هیئت امنا و تأیید رییس هیئت امنا و با دعوت دبیرکل برگزار می­شود.
تبصره٢- دعوتنامه باید با دستور جلسه مشخص و حداقل ده روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه، برای اعضای هیئت امنا ارسال شود مگر آنکه دستور و وقت جلسه بعدی در همان جلسه توسط اعضای حاضر تعیین شود یا فوریت آن را رییس­هیئت امنا تشخیص و اعلام نماید .
تبصره۳- جلسات هیئت امنا با حضور حداقل هفت نفر اعضا رسمیت می­یابد و تصمیمات آن با پنج رأی موافق معتبر است . خلاصه و اهم مذاکرات و مصوبات جلسه ، ثبت و صورتجلسات تهیه شده در دبیرخانه نگهداری می­شود.
تبصره۴- چنانچه هر یک از اعضای موضوع بندهای «د» و «و» ماده (٢) قانون، در سه جلسه متوالی هیئت امنا بدون عذر موجه غیبت نماید، عضویت او سلب و جایگزین وی به ترتیب مقرر در قانون انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با هیئت امنا است .
ماده 5- هیئت امنا مجاز است در تدوین دستورالعمل­های مورد نیاز در زمینه­های اداری و مالی موضوع بند «د» ماده (۳ ) قانون، چگونگی واگذاری حق بهره­برداری از فضا و مکان کتابخانه­ها و چگونگی اخذ وام یا استفاده از تسهیلات بانکی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشخص نماید.
ماده ۶ هیئت امنا می­تواند نسبت به تقدیر مادی و معنوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در زمینه تأمین، ساخت، تجهیز، توسعه، اداره کتابخانه­های عمومی و ارایه خدمات کتابداری و اطلاع­رسانی خدمات برجسته­ای ارایه نموده­اند، به ویژه شوراهای اسلامی شهر و شهردارانی که در حسن اجرای مواد (6) و(12) قانون و ماده (17) این آیین­نامه، مساعدت خاص نموده­اند، اقدام نماید.
ماده٧ دبیرکل هیئت امنا مسؤولیت اداره کلیه امور دبیرخانه هیئت امنا و اجرای وظایف مندرج در قانون و این آیین­نامه و مصوبات هیئت امنا و نمایندگی دبیرخانه هیئت امنا، دبیرخانه انجمن­ها و کتابخانه­ها در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی، داخلی و بین­المللی، مراجع قضایی و حل اختلاف (اختصاصی یا عمومی)، حق طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط با حق استفاده از وکلای دادگستری یا کارشناسان حقوقی شاغل در دبیرخانه یا کتابخانه­ها را با حق توکیل به غیر دارد.
تبصره- دبیرکل می­تواند برخی از اختیارات خود را به مسؤولیت خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هریک از کارکنان تفویض نماید.
ماده٨ در شهرستان­هایی که فاقد اداره فرهنگ وارشاد اسلامی هستند، نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان عضو و دبیر انجمن شهرستان منصوب می­شود.
ماده9- انجمن استان دارای وظایف و اختیارات زیر است که با هماهنگی دبیرخانه هیئت امنا نسبت به تحقق کامل آنها اقدام خواهد کرد:
الف- پیگیری و انجام مصوبات هیئت امنا و ارایه گزارش­های لازم در وقت مقرر به دبیرخانه هیئت امنا.
ب- تشکیل دبیرخانه انجمن استان طبق ضوابط مربوط، نظارت بر حسن اداره آن و همکاری با واحدهای استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط و دبیرخانه هیئت امنا.
ج– نظارت کامل برحسن اجرای قانون، این آیین‌‌نامه و مصوبات هیئت امنا در حوزه استان .
د– برگزاری منظم جلسات_ حداقل هردوماه ِیک بار _ درسطح انجمن استان و نیز برگزاری جلسات هماهنگی با انجمن­های شهرستان­های استان جهت تأمین نیازهای انجمن­ها و دبیرخانه­های مربوط و حل و فصل مسائل و مشکلات آنها و ارسال گزارش به دبیرخانه هیئت امنا.
ﻫ– دریافت و بررسی گزارش عملکرد و صورت­های مالی و تراز سالانه و برنامه و بودجه پیشنهادی انجمن های شهرستان­های تحت پوشش حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال و ارایه جمع بندی حاصل به انضمام گزارش عملکرد خود به دبیرخانه هیئت امنا حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال.
و- بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی انجمن هر شهرستان با حضور اعضای آن انجمن و ارایه نتایج حاصل به دبیرخانه هیئت امنا برای تصویب توسط هیئت امنا. در صورت عدم حصول توافق، در مواردی که اختلاف نظر وجود دارد، انجمن استان باید ضمن امانت­داری کامل نسبت به نظر انجمن شهرستان، نظر مستند و مستدل خود را همراه پیشنهادات اصلاحی، مکتوب نموده و به هیئت امنا ارایه نماید.
ز- به منظور رفع پاره­ای محرومیت­ها و توزیع عادلانه منــابع، انجمــن استـان می­تواند بخشی از درآمد مازاد بر برنامه و بودجه سالانه انجمن شهرستان، شهر، بخش و روستا (در صورت تشکیل) را با رضایت آنها و در صورت انطباق با نظر هدیه دهنده، کمک­کننده، وقف­نامه و متولی وقف (در مواردی که درآمد ناشی از موقوفات باشد) در سایر نقاط استان منحصراً صرف هزینه­های ساخت، تکمیل، توسعه و تجهیز کتابخانه­ها نماید.
ح– اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در حدود اختیارات و وظایف محول شده با امضای ثابت رییس دبیرخانه انجمن استان به عنوان خزانه دار و امضای دبیر انجمن یا یکی از اعضای انجمن به انتخاب انجمن و مهر انجمن ذی ربط معتبر است.
ط- انجام سایر امور ارجاعی توسط دبیرخانه هیئت امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ماده10- سال مالی انجمن­ها از اول فروردین هرسال شروع و در آخر اسفند همان سال پایان می­یابد.
ماده 11- به منظور تحقق کامل مفاد (12) قانون و تبصره آن، انجمن­ها مکلف هستند بر اساس بررسی دقیق کارشناسی، اراضی، ابنیه و فضاهای مناسب برای کتابخانه­های عمومی را شناسایی و طرح­های پیشنهادی را پس از تصویب انجمن استان برابر ضوابط و استانداردهای مصوب هیئت امنا به مراجع مندرج در ماده و تبصره یاد شده ابلاغ نمایند.
ماده12- جلسات انجمن­ها حداقل دو ماه یک بار تشکیل می­شود و با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه را با رأی موافق نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار و لازم­الاجرا است.
ماده13- رییس دبیرخانه انجمن در صورتی که عضو انجمن نباشد، بدون داشتن حق رأی در جلسات انجمن شرکت می­کند.
ماده14- انجمن شهر در برابر انجمن شهرستان و انجمن شهرستان در برابر انجمن استان در محدوده اختیارات قانونی، مسؤولیت دارند و باید پاسخگوی عملکرد حوزه فعالیت خود باشند.
ماده15- کلیه امور اجرایی و اداری کتابخانه­های عمومی و انجمن­ها در استان بر اساس دستورالعمل­های مصوب هیئت امنا و از طریق رییس دبیرخانه انجمن استان که به وسیله دبیرکل منصوب می­شود، انجام خواهد شد.
ماده16- اعتباراتی که برای تأمین منابع مالی کتابخانه­های عمومی، همه ساله در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کمک منظور می­شود، طبق مقررات و ضوابط خاص کتابخانه های عمومی جهت ساخت، تکمیل و تجهیز، سازماندهی، توسعه منابع انسانی، مدیریت کتابخانه­ها، هزینه­های اداری حوزه ستادی و دبیرخانه انجمن­ها به مصرف می­رسد.
ماده17- در اجرای ماده (6) قانون، شهرداری­ها مکلفند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پانزدهم هر ماه، نیم درصد (5/0%) از کل درآمد ماه قبل خود را به صورت علی­الحساب به حسابی که انجمن کتابخانه­های عمومی شهر مربوط معرفی کرده است، واریز نمایند و نسخه­ای از رسید بانکی به همراه نسخه ای از آمار درآمدهای وصولی تهیه شده براساس صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که در مقاطع شش ماهه به تأیید شوای اسلامی شهر می­رسد، به انجمن شهر تحویل دهند. تسویه حساب قطعی سالانه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب نهایی صورت جامع درآمدها توسط شورای اسلامی شهر، به عمل خواهد آمد.
تبصره- شهردار در حوزه مسؤولیت خود نسبت به اجرای این ماده و تأدیه کامل سهم کتابخانه ها مسؤول است.
ماده 18- به منظور تحقق عدالت اجتماعی در قلمرو فعالیت کتابخانه های عمومی و عرضه عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی، هیئت امنا منابع مالی در اختیار را با اولویت نقاط محروم در برنامه­ها و بودجه مصوب هزینه می­کند.
ماده 19- کلیه اموال منقول متعلق به وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی که در اختیار کتابخانه­های عمومی قرار دارند به نهاد کتابخانه­های عمومی واگذار می­شوند.
ماده 20- حق استفاده از اموال­غیرمنقول متعلق به وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی که تا زمان تصویب این آیین­نامه در اختیار کتابخانه­های عمومی قرار گرفته است یا حسب نیاز کتابخانه ها به درخواست هیئت امنا و با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط قرار خواهد گرفت، تا زمان رفع نیاز و اعلام آن توسط هیئت امنا، به نهاد کتابخانه­های عمومی واگذار می­شود و مالکیت دولت بر این گونه اموال به قوت خود باقی است.
تبصره- پروژه­های نیمه­تمام کتابخانه­های عمومی پس از تکمیل برای بهره­برداری در اختیار نهاد کتابخانه­های عمومی قرار خواهند گرفت.
 
تعداد و تاریخ تاسیس انجمن کتابخانه های عمومی( استان ، شهرستان ها ، بخش ها و شهرها)
ردیف
استان
شهرستان
بخش
شهر
تاریخ تاسیس /ماه/سال
1
زنجان
 
 
 
4/84
2
زنجان
زنجان
 
 
9/84
3
زنجان
زنجان
زنجانرود
 
10/88
4
زنجان
زنجان
قره پشتلو
 
5/88
5
زنجان
ابهر
 
 
5/84
6
زنجان
سلطانیه
سلطانیه
 
4/86
7
زنجان
ابهر
 
هیدج
6/87
8
زنجان
ابهر
 
صائین قلعه
6/87
9
زنجان
خرمدره
 
 
1/82
10
زنجان
طارم
 
 
12/75
11
زنجان
طارم
چورزق
 
2/88
12
زنجان
ایجرود
 
 
4/84
13
زنجان
ایجرود
حلب
 
3/90
14
زنجان
ماهنشان
 
 
5/84
15
زنجان
ماهنشان
انگوران
 
2/87
16
زنجان
خدابنده
 
 
2/85
17
زنجان
خدابنده
بزینه رود
 
6/88
18
زنجان
خدابنده
سجاسرود
 
6/88
19
زنجان
خدابنده
گرماب
 
10/88
20
زنجان
خدابنده
 
سهرورد
3/88
بيشتر