1391/7/19 چهارشنبه
ماهنامه داخلي اداره كل كتابخانه هاي
عمومي استان زنجان
صاحب امتياز : اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان زنجان
مدير مسوول و سردبير : امیر علی نیک بخش
مديرداخلي: سيدحسين محمدي
نشاني : زنجان - اتوبان 22 بهمن - میدان استاد روزبه  اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان زنجان
كدپستي : 36967- 45196
تلفن تماس: 33549929 - 33549919
نمابر: 02433547200
سايت: www .zanjanpl.ir
پست الكترونيكي:info@ zanjanpl.ir
وبلاگ :http://ketabezpl.blogfa.com
كتابه از آثار همه ي همكاران و صاحب نظران حوزه ي مطالعه مفيد، كتاب و كتابخواني،كتابخانه هاي عمومي و.. استقبال كرده و در ويرايش، رد و يا قبول مطالب و مقالات رسيده آزاد است .
بيشتر