صفحه اصليتصوير هامتون عموميمنو اشيا افقيورود
1391/7/25 سه‌شنبه

معرفي كتابخانه عمومي شهيد باهنر گرماب

 
كتابخانه عمومي شهيد باهنر گرماب بامساحت 1664 مترمربع وزيربنا ي 341 مترمربع درسال 1372 تاسيس شد اين كتابخانه ابتدا بوسيله اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان اداره مي شد اما از اوايل 1383 همزمان با تصويب قانون تاسيس ونحوه اداره كتابخانه هاي كشور همانند ساير كتابخانه هاي عمومي زيرنظر مديريت اموركتابخانه ها ي عمومي استان زنجان فعاليت مي نمايد


 
 
منابع كتابخانه :
مجموعه منابع كتابخانه شامل 12258 نسخه كتاب است كه بصورت باز درمخزن اصلي نگهداري وسرويس دهي مي شود كتب موجود عمدتاً به زبان فارسي وتعداد اندكي به زبانهاي انگلسي وعربي است
 
 
بخش امانت :
پويايي هركتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب وروزآمد است تمام فعاليتهاي كتابخانه اعم از (گزينش وآماده سازي  ، سازماندهي ودسترسي پذيركردن منابع ) درجهت خدمات بهتر به مراجعين واعضاء مي باشد بخش امانت اين كتابخانه هم از طريق جستجوي رايانه اي وهم از طريق جستجوي برگه دان اعم از عنوان ،نويسنده فسرسناسه ،موضوع وغيره ارائه خدمت مي كند . نحوه امانت كتاب هر عضو مي تواند تعداد 3 نسخه كتاب درهر نوبت به مدت 10 روز امانت بگيرد اين مدت قابل تمديد است .
 
 
بخش مرجع :
بخش مرجع اين كتابخانه درحدود 5 قفسه به صورت باز براي پاسخگويي به نيازهاي مراجعان ارائه خدمت مي كند .
 
 
بخش نشريات :
نشريات بصورت مجزا وبه تعداد 3قفسه در اختيار وديد مراجعين واعضاءجهت استفاده در سالن كتابخانه قرار مي گيرد تعداد مجلات وروزنامه هاي ارسال شده به كتابخانه ماهانه تعداد 40عنوان مي باشد .
 
 
سالن كتابخانه :
كتابخانه داراي يك سالن مطالعه مي باشد و گردش كار كتابخانه بصورت شيفتي ادراه مي شود .
 
 
اعضاء وشرايط عضويت :
اين كتابخانه داراي 456 نفر عضو فعال مي باشد وباقبول شرايط كتابخانه به عضويت آن در آمده اند
1-     تكميل فرم عضويت
2-     يك قطعه عكس 4*3
3-     مبلغ 20000 ريال حق عضويت (دانش آموزان ودانشجويان 15000 ريال )
خانوادهاي محترم شهدائ ،جانبازان وآزادگان وهمچنين خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي وكميته امداد امام خميني (ره) وبازنشستگان دولت بصورت رايگان عضو مي شوند .
 
 
 
تعهداد اعضاء كتابخانه :
اعضاي كتابخانه موظف به رعايت اصول مندرج در برگ تعهد نامه مي باشند كه عبارتند از ؛
1-     خودداري از هرگونه دستكاري وعلامت گذاري درمتن يا حاشيه كتاب وساير منابع كتابخانه
2-     استرداد يا تمديد مهلت كتاب در موعد مقرر . افرادي كه بيش از 3بار تاخير در عودت منابع كتابخانه را داشته باشند از عضويت كتابخانه حذف مي گردند.
3-      درصورت مفقود شدن ويا بروز صدمه به كتاب يا مجلات ؛ عضو موظف به خريد ، تهيه يا پرداخت قيمت كتاب يامجلات مي باشد .
4-     كوشش در حفظ ونگهداري كتب ومنابع كتابخانه اي ؛
5-     كتب مرجع فقط در قرائت كتابخانه قابل مطالعه واستفاده مي باشد ساعت كاري كتابخانه :
اين كتابخانه همه روزه (بجز روزهاي تعطيل ) از ساعت 30/7 صبح تا 30/7 عصر آماده ارائه خدمات به مراجعان واعضاء مي باشد .
 
 
آدرس : گرماب - بلورا مطهر ي- جنب پمپ بنزين – تلفن تماس : 34822313 - 024