شهرستان خدابنده
1393/9/24 دوشنبه
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده

خدابنده - خیابان امام - جنب ثبت احوال - کتابخانه عمومی فجر- تلفکس : 34222849-024
رئیس اداره شهرستان :آقای سید مهدی موسوی
وبلاگ : http//libkhodabandeh.vcp.ir