منو
صفحه اصلي
متون عمومي
منو
ورود

آمار و اطلاعات کتابخانه های عمومی استان زنجان

 
ردیف شاخص مشارکتی تحت پوشش کل
1 تعداد کتابخانه 19 77 96
2 زیر بنا 4526 30219 34745
3 موجودی کتاب(نسخه) 254541 1097048 1351589
4 متوسط امانت ماهانه 99796 468558 568353
5 اعضاء فعال 19637 61427 81064