فهرست

گزارش تصويری

طرح ملی «با هم بخوانیم» در کتابخانه عمومی محمدرضا روحانی شهرستان طارم

دومین دور از اجرای طرح ملی«با هم بخوانیم» در کتابخانه محمدرضا روحانی شهرستان طارم با اجرای برنامه های متنوعی همچون بلندخوانی از کتاب «پرواز کن، پرواز»، تکمیل پرسشنامه، پوسترخوانی از کتاب «پرواز کن، پرواز»، پوشه سازی و پذیرایی برگزار شد.