فهرست

کتابخانه های عمومی شهرستان ایجرود
1- کتابخانه عمومی مولوی
 

نشانی: شهر زرین آباد، خیابان امام، روبروی تابلو سازی پیکاسو

کدپستی: 4531617967 /تلفن: 02436922559/ زیربنا: 510 / سال تاسیس: 1381

 
----------------------------------------------------------------------------------------

2-کتابخانه عمومی فردوسی
 

نشانی: بخش مرکزی، دهستان سعیدآباد، خیابان اصلی

کدپستی: 4595136411 / تلفن: 02436823505 / زیربنا: 298 / سال تاسیس: 1380

 
----------------------------------------------------------------------------------------

3- کتابخانه عمومی بینش
 

نشانی: شهر حلب، خیابان اصلی، زیر پل عابر پیاده

کدپستی: 4597197845 / تلفن: 02436922638 / زیربنا: 640 / سال تاسیس: 1387

 
----------------------------------------------------------------------------------------

4- کتابخانه عمومی بقیه الله
 

نشانی: بخش مرکزی، روستای ینگی کند سیدلر، خیابان امام

کدپستی: 4536177811 / تلفن: 02436841496 / زیربنا: 272 / سال تاسیس: 1378

 
----------------------------------------------------------------------------------------

5- کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء
 

نشانی: بخش مرکزی، روستای گلابر

کدپستی: 4536195451 / تلفن: 02436843373 / زیربنا: 140/ سال تاسیس: 1391

 
----------------------------------------------------------------------------------------

6- کتابخانه عمومی فضیلت
 

نشانی: بخش مرکزی، روستای شیوه

کدپستی: 4536154577 / تلفن: 02436845355 / زیربنا: 120 / سال تاسیس: 1392