فهرست

کتابخانه های عمومی شهرستان خرم دره
1- کتابخانه عمومی کوثر
 

نشانی: خیابان امام خمینی(ره)، اول شهرک قدس

تلفن: 02435535006 / کدپستی: 4571813158 / زیربنا: 800 / سال تاسیس: 1386
----------------------------------------------------------------------------------------
2- کتابخانه عمومی افق
 

نشانی: خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، میدان فردوسی، خیابان جانبازان غربی

تلفن: 02435538480 / کدپستی: 4571787544 / زیربنا: 830 / سال تاسیس: 1390
----------------------------------------------------------------------------------------
3- کتابخانه عمومی شهید مدرس
 

نشانی: خیابان مدرس، پلاک 116

تلفن: 02435522982 / کدپستی: 4571639435 / زیربنا: 100/ سال تاسیس: 1354
----------------------------------------------------------------------------------------
4- کتابخانه عمومی دکتر اصغر عزیزی
 

نشانی: خیابان شهید رجایی، کوچه شماره 2، پلاک 40

تلفن: 02435527848 / کدپستی: 4571635646 / زیربنا: 220 / سال تاسیس: 1392
----------------------------------------------------------------------------------------
5- کتابخانه عمومی شهریار
 

نشانی: روستای قلعه حسینیه، خیابان شهید حسین محمدی، پلاک 451

 تلفن: 02435584410 / کدپستی: 4571143111 / زیربنا: 265 / سال تاسیس: 1378
----------------------------------------------------------------------------------------
6- کتابخانه عمومی توحید
 

نشانی: روستای سوکهریز، خیابان امام خمینی(ره)

تلفن: 02435586570 / کدپستی: 4571163933 / زیربنا: 130 / سال تاسیس: 1389
----------------------------------------------------------------------------------------
7- کتابخانه عمومی پیام
 

نشانی: روستای نصیرآباد، انتهای خیابان ولیعصر(عج)

تلفن: 02435587066 / کدپستی: 4571161111 / زیربنا: 173/ سال تاسیس: 1391