فهرست

کتابخانه های عمومی شهرستان سلطانیه 1)كتابخانه 15 خرداد 
 

نشانی: بخش باغ حلی، دهستان قره بلاغ، خیابان امام، جنب دبستان ادیب


کدپستی: 4551174793 / مساحت 209 / سال تاسیس 1374  
----------------------------------------------------------------------------------------     
 
2)كتابخانه ابوعلی سینا 
 
نشانی: بخش مرکزی، دهستان سنبل آباد، روستای سنبل آباد، خیابان شهداء

کدپستی: 455513579 / مساحت 320 / سال تاسیس 1375    
----------------------------------------------------------------------------------------
 
3)كتابخانه حافظ 
 

نشانی: بخش باغ حلی، دهستان گوزلدره، چهارراه بهداری، خیابان دانشجو، خیابان تربیت


کدپستی: 4553147679 / مساحت 245 / سال تاسیس 1375  
----------------------------------------------------------------------------------------
 
4)کتابخانه رسالت 
 

نشانی: بخش مرکزی، روستای بویین


کدپستی: 4555133364 / مساحت 132 / سال تاسیس 1394
----------------------------------------------------------------------------------------
5)كتابخانه علوي
 

نشانی: بخش باغ حلی، روستای یوسف آباد


کدپستی: 4551156193 / مساحت 100 / سال تاسیس 1392
----------------------------------------------------------------------------------------
6)كتابخانه مجتمع فرهنگی ولیعصر«عج» 
 

نشانی: شهر سلطانیه، بلوار امام


کدپستی: 4551665511 / مساحت 1200 / سال تاسیس 1360
----------------------------------------------------------------------------------------
 
7)کتابخانه قائم  
 

نشانی: بخش مرکزی، روستای ویر، خیابان ولیعصر، خیابان رسالت


کدپستی: 4555113559 / مساحت 217 / سال تاسیس 1396  
----------------------------------------------------------------------------------------
 
8)کتابخانه ولایت 
 

نشانی: بخش باغ حلی، روستای خیرآباد


کدپستی: 4551165878 / مساحت 360 / سال تاسیس 1388