فهرست

کتابخانه های عمومی شهرستان طارم
1- کتابخانه عمومی شهید بهشتی

 

نشانی: شهر آب بر، خیابان فرهنگ


تلفن 02432823909 / کد پستی 4591714751 / زیربنا: 216 / سال تاسیس 1374
----------------------------------------------------------------------------------------

2- کتابخانه عمومی شهید چمران
 

نشانی: شهر چورزق، خیابان امام خمینی(ره) روبروی مسجد جامع


تلفن: 02432863205/ کد پستی:4596163837 / زیربنا:274 / سال تاسیس:1375
----------------------------------------------------------------------------------------

3- کتابخانه عمومی محمدرضا روحانی
 

نشانی: دهستان گیلوان، ابتدای خیابان اصلی


تلفن: 02432843494/ کد پستی: 4593181138 / زیربنا: 256 / سال تاسیس:1375
----------------------------------------------------------------------------------------

4- کتابخانه عمومی بعثت
 

نشانی: دهستان درام


تلفن: 02432883667 / کد پستی: 4598186435 / زیربنا: 115/ سال تاسیس: 1391