فهرست

کتابخانه های عمومی شهرستان ماهنشان
1- کتابخانه عمومی شهید رجائی
 

 نشانی: خیابان آیت الله خویی


تلفن: 02436222020 / کدپستی: 4541636385 / زیربنا: 646 / سال تاسیس: 1374
------------------------------------------------------------------------------

2- کتابخانه عمومی شهداء
 
 
نشانی: شهردندی، خیابان بخشداری

تلفن : 02436522174 / کدپستی: 4547199959 / زیربنا: 406 / سال تاسیس: 1374
------------------------------------------------------------------------------

3- کتابخانه عمومی آیت الله موسوی
 

نشانی: روستای پری، جنب مسجد جامع


تلفن : 02436232500 / کدپستی: 4543116440 / زیربنا: 145 / سال تاسیس: 1395
------------------------------------------------------------------------------

4- کتابرسان سیار
 

نشانی: ماهنشان، خیابان آیت الله خویی ، مستقر در مجموعه کتابخانه شهید رجائی


سال تاسیس: 1387