فهرست

درباره ما
استان زنجان در حال حاضر دارای 100 باب کتابخانه با زیربنای 37،598 مترمربع است.
                     
کتابخانه های نهادی
تعداد کتابخانه ها 100
متراژ زیربنا (متر مربع) 37،598
نوع کتابخانه شهری روستایی سیار مشارکتی مجموع
تعداد 40 37 3 20 100
 
تعداد نسخه کتاب موجود تعداد اعضای فعال تعداد امانت در شش ماهه اول سال 1400
1،445،104 30،060 76000