فهرست

شبكه‌های اجتماعی
شهرستان ابهر
 
نام کتابخانه شهرستان آیدی اینستا
الزهرا ابهر alzahralib_abhar
امیر کبیر ابهر amirkabirlib_amidabad_abhar
باقرالعلوم ابهر bagheroloumlibrary
حکیم هیدجی ابهر hakimhidaji_hidaj_abhar
رازی ابهر razilib_sharifabad_abhar
شهید مطهری ابهر motaharilib_saeinqale_abhar
علامه طباطبایی ابهر allamehlib_abhar
وحدت ابهر vahdatlib_abhar
ملا صدرا ابهر mollasadralib_pirsaqa_abhar
ثارا... ابهر sarallahlib_algezir_abhar
صاحب الزمان(عج) ابهر sahebazamanlib_qerve_abhar
عترت ابهر etratlib_norin_abhar

شهرستان ایجرود
 
نام کتابخانه شهرستان آیدی اینستا
بینش ایجرود Binesh1388
فضیلت ایجرود fazilat_shivehpl
مولوی ایجرود molavizarinabad
فردوسی ایجرود lib_ferdusisaeedabadz
بقیه الله ایجرود lib_baghiatall
خاتم الانبیا ایجرود lib_khatamolanbia92

شهرستان خدابنده
 
نام کتابخانه شهرستان آیدی اینستا
سیار خدابنده خدابنده httpqeydarsayyarlib
شیخ اشراق خدابنده eshragsohravard_2000
شمس سجاسی خدابنده shamslibrary
رسولخانی خدابنده alisaeed157
شهید خدابنده لو خدابنده zarrinlib
ارمغان خدابنده lib.armagan
شهید باهنر خدابنده Ketabkhane.2253
شهید علم الهدی خدابنده khtbkhnhshhydlm
فجر خدابنده fajrlibrary2923
الغدیر خدابنده alghadirlib8
نور خدابنده ketabkhane_nor
شهید کبودخانی خدابنده mahmodabad_lib
حکیم زهراوی خدابنده 13hakim77

شهرستان خرمدره
 
نام کتابخانه شهرستان آیدی اینستا
دکتر اصغر عزیزی خرمدره D.r.azizi.lib
افق خرمدره ketabkhane_ofogh_khorramdare
استادشهریار خرمدره  shahriyarlib1378
پیام خرمدره payam_lib
کوثر خرمدره kosarlib.86
مدرس خرمدره ketabkhaneh_modares_khoramdare
توحید خرمدره tohidlib89

شهرستان زنجان

 
نام کتابخانه شهرستان آیدی اینستا
سهروردی زنجان زنجان sohrevardilib_zanjan
سیدسجاد و سیده فاطمه موسوی زنجان mosavipl
هدایت زنجان hedaiat_lib
بصیرت زنجان lib_basirat_zanjan
فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان farhangsaraye_emam.lib
استاد رضا روزبه زنجان ketabkhane_rozbeh
حاج احمد مهدوی زنجان ahmadmahdavilib
الهیه زنجان elahiyelib_znj
فرهنگ زنجان farhang.lib
سیدافضل موسوی زنجان golshahr_lib_zanjan
سیدالشهدا(ع) زنجان sayyedoshohadalib
پیک دانایی زنجان زنجان peik_danaee_zanjan
تربیت زنجان lib-tarbiat
سعدی زنجان saadi.lib.znj
شهدای بانک سپه زنجان shohadayebanksepahlib
رضوان زنجان rezvan.lib.znj
ایثار زنجان isaar-lib-chavarzag-zanjan
اندیشه زنجان libanddisheh
علامه حلی زنجان allamehellilib
فرهیختگان زنجان Farhikhteghan_lib_sohrein

شهرستان سلطانیه
 
نام کتابخانه شهرستان آیدی اینستا
ویر سلطانیه ghaempl
علوی سلطانیه alavipl
خیرآباد سلطانیه  velayat_library
قره بلاغ سلطانیه ketabkhane15khordad
سنبل آباد سلطانیه bualisinapl
سلطانیه سلطانیه valiasrlib.zanjan
سلطانیه سلطانیه valiasr-soltanieh

شهرستان طارم
 
نام کتابخانه شهرستان آیدی اینستا
شهید بهشتی آب بر طارم libraribeheshti
شهید چمران چورزق طارم libchamran
محمد رضا روحانی گیلوان طارم gilvanpl99

شهرستان ماهنشان
 
نام کتابخانه شهرستان آیدی اینستا
شهدای دندی ماهنشان shohadapl
شهید رجایی ماهنشان ketabkhaneh_shahid_rajayi_
سیار ماهنشان ماهنشان ketabresansayyarmahneshan
 آیت اله موسوی پری ماهنشان ayat.olah_mosavi_lib